Brkahpoker Shop

Nihonto Metal Fittings Set Japanese Samurai Sword Tsuba Fuchi Kashira Menuki Phoenix Design Brand New Supply

Nihonto Metal Fittings Set Japanese Samurai Sword Tsuba Fuchi Kashira Menuki Phoenix Design Brand New Supply.

Sale price : $72.00
Category : Home & Garden